ABC-kursus

ABC-kursuse tunde korraldatakse A-kursuse läbinud õpilastele, kelle vanemad on eelnevalt sõlminud A-kursuse lepingu Kooliga.
Üldjuhul on see vanuses 8-9 eluaastat.
Kursus on põhimõtteliselt lühiajaline ja treener suunab lapse sealt edasi kas eratundi või grupitundi.

1) Grupitundi suunamine:
Kui treener on andnud soovituse grupitundidega jätkata, siis on lapsevanemal vajalik leppida kokku treeneriga grupitunni aeg. Kui sobivat aega ei leidu, jääb laps ootelehele, kuid kindlasti on eelistatud Kooliõpilased (lepingu sõlminud) väljaspoolt Kooli grupitundidesse kandideerivate õpilaste ees.

2) Eratundi suunamine:
Treener võib anda ka soovituse eratunde võtta. Selleks peab samuti eraldi kokku leppima treeneriga, sest eratunnid toimuvad grupitundide välisel ajal. Eratundide tulemusel suunab treener lõpuks lapse samuti grupitundi ja seda jällegi kohtade olemasolul. Eelistus samuti Kooliga Lepingu sõlminud õpilastel.

Ka need lapsed, kelle vanemad ei ole varemalt ega ka nüüd sõlminud Lepingut, saavad osaleda A-kursusel, grupi- või eratundides, kuid kuna Ratsakeskuse võimalused on siiski piiratud, oleme sunnitud tegema valikuid ja eelistusi.

ABC kursuse toimimine: Tunnid toimuvad üldjuhul argipäeviti kell 15:00 ja seda just sellel põhjusel, et õpilase saaks edasi suunata grupitundi,  mis toimub samal ajal.
ABC tunnis on kasutusel 1 kordehobune 2 õpilase kohta. Kui üks õpilastest pääseb edasi gruppi või suunatakse eratundi, siis võetakse kohe järgmine õpilane asemele. Kui mingil põhjusel 1 õpilane ei tule kohale (haige näit.), siis teine õpilane saab oma tunni ikka.

ABC kursuse tasumisest:

  1. Tasumine on üksikute tundide eest ja hind on 20 eurot 1 tund abc-grupis.
  2. Iga kuu alguses esitab Kool arve , kuhu on arvestatud 2 tundi abc kursust ehk 40 eurot. Kui õpilane osaleb 3 ja rohkem tundi abc-kursusel kalendrikuus, siis lisatakse need tunnid järgneva kuu arvele.
  3. Kui õpilane suunatakse gruppi, siis kehtib kuukaardi hind vastavalt lapsevanema poolt valitud ja treeneri poolt kinnitatud kuukaardile.
  4. Kui õpilane suunatakse eratundi, siis lisatakse jällegi 2 eratundi kuu alguses esitatud arvele. Ülejäänud eratunnid, kui need toimuvad, lisatakse järgneva kuu arvele.
  5. Kõik tasemete üleminekud toimuvad lapsevanemaga kooskõlastatult.
  6. Arvele lisandub koolimaks 13 eurot kuus.
  7. Lapsevanemad, kellel on leping kooliga, saavad taodelda tulumaksutagastust arvel näidatud ja õigeaegselt tasutud summade kohta järgneva aasta tuludeklaratsiooniga. Vastava info edastab Maksuametile Kool.

Lepingust: ABC-kursusele kehtib sama leping, mis A-kursusel. Kindlasti on vajalik enne Lepingu sõlmimist või eelmise aasta lepingu pikendamist võtta ühendust oma treeneriga või Kooliga e-mailil kool@veskimetsa.ee
Lepinguid sõlmitakse ainult siis, kui laps on eelnevalt saanud koha kas A-kursusele või ABC gruppi. Vastava info edastab treener.
Kõik lepingud Koolis lõppevad õppeaasta lõppedes ehk 30.septembril. Lepingu pikendamise kohta saadab Kool lepingule lisa, mis samuti allkirjastatakse ja tagastatakse Koolile juhul, kui lapsevanem soovib lepingut pikendada.
Kool võib ka mitte pakkuda lepingu pikendamist, kui eelneval õppeaastal on olnud arvete tasumisega hilinemisi.

A-kursuse ja ABC gruppide treener on Jana, Jana@ratsaspordikool.ee, mob.504 14 09

Hiljuti uudised