ABC – kursus

ABC-kursuse tunde korraldatakse ainult A-kursuse läbinud õpilastele jätkukursusena treeneri soovitusel.
ABC-kursusega liitumisel on vajalik lapsevanemal täita Kooliga liitumise AVALDUS ja sõlmida leping, kuna kursus on lühiajaline ja treener suunab lapse sealt edasi grupitundi. Peale Avalduse täitmist saadetakse lapsevanemale meilile Leping ja Isikuandmete töötlemise nõusolek, mis mõlemad tuleb täita ja tagastada digiallkirjastatult.
Peale ABC-kursuse läbimist suunatakse õpilane grupitundi. Juhul, kui pakutud grupitunni kellaaeg ei ole sobiv, jääb laps ootelehele ja saab eelisjärjekorras koha grupis, mille kellaaeg on sobiv lapsele.
Kõik enne septembrikuud sõlmitud lepingud kehtivad kuni 30.septembrini olenemata sellest, millal leping sõlmiti.
Lepingu pikendamise kohta saadab Kool lepingule lisa, mis samuti allkirjastatakse ja tagastatakse Koolile juhul, kui lapsevanem soovib lepingut pikendada.
Kool võib ka mitte pakkuda lepingu pikendamist, kui eelneval õppeaastal on olnud arvete tasumisega hilinemisi. Sel juhul saab õpilane jätkata grupitundides osalemist ainult vabade kohtade olemasolul.

ABC kursuse toimimine:

 1. Tunnis on korraga 2 last ja kasutusel 1 kordehobune 2 õpilase kohta.
 2. Kui üks õpilastest pääseb edasi gruppi, siis võetakse kohe järgmine õpilane asemele.
 3. Kui mingil põhjusel 1 õpilane ei tule kohale (haige näit.), siis teine õpilane saab oma tunni ikka.
 4. Puudumine tuleb treenerile teatada hiljemalt treeningu päeva kella 14:00-ks. Hilisema teatamise korral loetakse tund toimunuks.
 5. Tasumine on üksikute tundide eest ja hind on 23 eurot 1 tund ABC-grupis.
 6. Iga kuu alguses esitab Kool arve, kuhu on arvestatud 2 ABC tundi ehk 46 eurot. Kui õpilane osaleb 3 ja rohkem tundi ABC-kursusel kalendrikuus, siis lisatakse kolmas jne. tunnid järgneva kuu arvele.
 7. Arvele lisandub koolimaks 15 eurot kuus kogu lepingu kehtivuse aja olenemata sellest, kas õpilane osales ratsutamistundides või mitte (välja arvatud suvine maksepuhkus)
 8. Tähtajaks tasumata võla korral ei saa treener õpilast tundi lubada!
 9. Kui õpilane suunatakse gruppi, siis kehtib kuukaardi hind vastavalt lapsevanema poolt valitud ja treeneri poolt kinnitatud kuukaardile.
 10. Kõik tasemete üleminekud toimuvad lapsevanemaga kooskõlastatult.
 11. Lapsevanematel on võimalus taotleda tulumaksutagastust arvel näidatud ja õigeaegselt tasutud summade kohta järgneva aasta tuludeklaratsiooniga. Vastava info edastab Maksuametile Kool.

ABC gruppide treener on Jana Vassiljeva, Jana@ratsaspordikool.ee, mob.56 80 07 52

Hiljuti uudised