Isikuandmete töötlemine

Juhindudes Isikuandmete kaitse üldmäärusest lähtub SA Tallinna Ratsaspordikool (edaspidi Kool) järgmistest andmekaitsetingimustest

  1. Kool juhindub isikuandmete töötlemisel kõikidest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest, nagu isikuandmete kaitse üldmäärus, isikuandmete kaitse seadus, avaliku teabe seadus ja rahvastikuregistri seadus.
  2. Kool töötleb andmeid üldjuhul õigusaktidest tuleneva avaliku ülesande täitmiseks, juriidilise kohustuse täitmiseks või andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks. Kui isikuandmeid ei töödelda nimetatud alustel, küsib Kool andmesubjektilt nõusoleku isikuandmete töötlemiseks.
  3. Kool töötleb vaid neid isikuandmeid, mida on vaja avalike ülesannete, juriidiliste kohustuste või andmesubjektiga sõlmitud lepingu (õppelepingu, töölepingu või muu ) täitmiseks (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed). Kui Kool töötleb isikuandmeid nõusoleku alusel, siis teavitab ta nõusoleku võtmisel andmesubjekti sellest, milliseid isikuandmeid töödeldakse.
  4. Kool ei avalikusta isikuandmeid, kui seadus ei kohusta seda tegema. Isikuandmed on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks ning isikuandmeid sisaldavatele dokumentidele seatakse juurdepääsupiirang avaliku teabe seaduse alusel. Koolis on juurdepääs isikuandmetele töötajatel, kes vajavad isikuandmeid tööülesannete täitmiseks

 

Hiljuti uudised